Z POWER-em do pracy!

Z POWER-em do pracy!
kolaż młode osoby wykonujące różne osoby

Opis projektu

Rekrutacja do Projektu jest prowadzona od 1 stycznia 2022 r. do wyczerpania limitu miejsc, max. do 30.06.2023 r.

Projekt realizowany przez PROJECTOR Marta Lewandowska w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego – na podstawie umowy z dnia 25 listopada 2021 r., nr POWR.01.02.01-08-0013/21-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość Projektu:
1 228 000,00 zł
Dofinansowanie:
1 166 600,00 zł
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich:
1 034 958,40 zł
Dofinansowanie z Budżetu Państwa:
131 641,60 zł
test
Okres realizacji projektu:
od 1 stycznia 2022 r. do 30 września 2023 r.
Obszar realizacji projektu

woj. lubuskie

baner
Cel projektu

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia i zmniejszenie barier związanych z wejściem na rynek 100osób (w tym 55K), w wieku 15-29 rż. biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarej.w PUP, należących do grupy NEET, zamieszkałych lub uczących się na terenie woj.lubuskiego, w szczególności 80 osób, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 w wyniku pandemii COVID-19, w okresie 01.01.2022-30.09.2023r., co zrealizowane będzie przez objęcie uczestników projektu indywidualnym i kompleksowym programem aktywizacji zawodowo-edukacyjnej, zakładającym wsparcie dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb i lokalnych rynków pracy.

Do kogo kierujemy projekt

Uczestnikami projektu (dalej UP) będzie 100 osób (w tym 55K) - wyłącznie osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarej. w PUP, w wieku 15-29 lat z WL, które zamieszkują lub uczą się na obszarze woj. lubuskiego (w roz.Kodeksu Cywilnego), w tym w szczeg. osoby:

które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020r. w wyniku COVID-19 (min.80%UP)

 • bierne zawodowo-80%UP
 • bezrobotne (niezarejestrowane w PUP) - 20%UP
 • ON - min.10UP
 • NEET - 100%UP
 • o niskich kwalifikacjach - min.50%UP
 • długotrwale bezrobotne - 30%UP

PROJECTOR skieruje projekt w min. 50 % do osób o niskich kwalifikacjach (max ISCED 3) i/lub osób opiekujących się dziećmi i/lub osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcj. Min.20%-UP zamieszkuje miasta średnie lub miasta tracące funkcje społ.-gosp:
○ Międzyrzecz
○ Nową Sól
○ Słubice
○ Świebodzin
○ Żagań
○ Żary

WYKLUCZENIA-Uczestnik nie będzie:

 • w tym samym czasie uczestnikiem innego projektu aktywizacji zawodowej zawodowej współfinansowanej z EFS
 • należeć do grupy określonej dla trybu konkursowego w poddz. 1.3.1 POWER

PROJECTOR zapewni możliwość skorzystania ze wsparcia byłym Uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w CT9 w RPO, o ile spełniają przesłanki kryterium dostępu dot. grupy docelowej.

Wsparcie w ramach projektu

Zakres działań oraz formy wsparcia przewidziane w ramach realizacji projektu:

 • identyfikacja potrzeb Uczestników projektu – opracowanie IPD (indywidualnego planu działania) dla każdego Uczestnika projektu, przez doradcę zawodowego
 • pośrednictwo pracy
 • staże zawodowe  trwające minimum 3 miesiące
  • stypendium stażowe – 1649,34 /mc,
 • szkolenia zawodowe
  • stypendium szkoleniowe – około 11,94 zł /h
 • zwrot kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże i szkolenia zawodowe,
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do 7 lat lub osobą zależną.
 • wsparcie psychologiczne/mentorskie
 • warsztaty interpersonalne

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Biuro projektu, siedziba Beneficjenta oraz wszystkie miejsca, w których udzielane jest wsparcie dla Uczestników Projektu jest w pełni dostosowane architektonicznie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Budynki posiadają stanowiska postojowe dla osób z niepełnosprawnościami zlokalizowane na skraju zgrupowania pozostałych miejsc postojowych, wejścia do budynku znajdują się na poziomie terenu wokół budynku, nie ma progów ograniczających wjazd wózkiem inwalidzkim a szerokość drzwi wejściowych czy wind jest odpowiednia dla osób poruszających się wózkiem inwalidzkim. Na korytarzach nie ma wystających gablot, reklam, elementów dekoracji, które mogłyby być przeszkodą dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku zlokalizowane są 2 windy. W budynku znajdują się pomieszczenia higieniczno-sanitarne dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dodatkowo istnieje możliwość uczestniczenia we wszystkich rodzajach wsparcia oferowanego w projekcie z psem asystującym.
Dla osób głuchych, niemych oraz głuchoniemych istnieje możliwość zapewnienia pomocy tłumacza języka migowego. Dodatkowo stosuje się  uproszczone procedury administracyjne dostosowane poziomu zrozumiałego dla osób z wadą słuchu.

W przypadku występowania innych trudności, które uniemożliwiają dostęp do projektu lub specjalnych potrzeb osób z niepełnosprawnościami, celem zapewnienia stosowanego komfortu prosimy o kontakt.

Komunikacja z potencjalnymi uczestnikami projektu jest możliwa przez następujące  kanały komunikacji:

z wykorzystaniem telefonu 660713090 (również SMS);
e-mail: power@projector.net.pl.;

za pośrednictwem mediów społecznościowych:

oraz osobiście w Biurze Projektu w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 11/203

Dokumenty zgłoszeniowe

  Kontakt

  Zgłoszenia do projektu przyjmowane są:

  osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 09.00-15.00 w Biurze Projektu w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 11, pok. 203, II piętro.

  pocztą tradycyjną na adres: Biuro Projektu, PROJECTOR Marta Lewandowska ul. Bohaterów Westerplatte 11/ 203, 65-034 Zielona Góra.

  e-mailowo - kandydat przesyła wypełniony i zabezpieczony przed zagrożeniami z sieci formularz zgłoszeniowy na wskazany adres zgora@pml.net.pl.

  Następnie w terminie wskazanym przez personel projektu należy zgłosić się osobiście do Biura Projektu celem złożenia podpisów i dostarczenia wymaganych załączników

  Strony w dziale: